คณะกรรมการบริหาร
โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 


รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
ประธานกรรมการ

 


ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รองประธานกรรมการ

rangson
รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท
ผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือฯ
และหัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง
รองประธานกรรมการ

 

Narong
รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว
หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการ

 

Pisek
ศาสตราจารย์ นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์
หัวหน้าโครงการเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
หัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการ
Weera
นายวีระ ภาคอุทัย
กรรมการ 
Anucha
นายอนุชา โสมาบุตร
กรรมการและเลขานุการ

 นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวสุกัญญา ไชยนุ 
ผู้ช่วยเลขานุการ

 นางมารยาท พุ่มไพบูลย์
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นางสาวเบญจพร โยธาวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
Read 241904 times Last modified on Monday, 03 August 2015 15:59
Rate this item
(0 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper