ผู้บริหารสำนักงาน

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท

ผู้อำนวยการ

rannia@kku.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ครองยุทธ

ที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กรและการพัฒนานักศึกษา

kpramo@ kku.ac.th

อาจารย์วีระ ภาคอุทัย

ที่ปรึกษาโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาฯ

weera.pakuthai@gmail.com

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย

ที่ปรึกษาด้านการเงินบัญชีและการตรวจสอบภายใน

tchanp@kku.ac.th

อาจารย์สหราช ทวีพงษ์

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

saharatt@hotmail.com

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper