บุคลากรสำนักงาน

นางบุญเม็ง นามวงษา

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวทัศนีย์ เสือบัว

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางเบญจมาศ บูรณสรรค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอนุวรรตน์ ศรีสวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสริญญา ลัทธิ์ถีระสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววนิดา เสริมเหลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกาญจนวดี ธรรมดวงศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกัลยรัตน์ รุ่งรัตนชีวิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววาสนา ยิ่งกำแพง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววิลาวัณย์ แก้วสิงห์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริรัตน์ บุญยะพันธ์

นักวิชาการและบัญชี

นางสาวศิรินทร ดีรักษา

พนักงานธุรการ

นางมารยาท พุ่มไพบูลย์

ผู้ประสานงานสถาบันฯ

นางสาวกนกพร จรบุรมย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเมธตา นาศรี

อาสาสมัครพัฒนาประจำสถาบันฯ

นางสาวพีรยา ไผ่แสวง

ผู้ประสานงานสถาบันฯ

นางสาวชลธิชา บุญชม

เจ้าหน้าที่โครงการ

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper