News
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สยปพ.) นำโดย ผศ.ปราโมทย์ ครองยุทธ ที่ปรึกษา สยปพ., ผศ.น.สพ. เสรี แข็งแอ หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำพื้นที่ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น นางพิณซอ กรมรัตนาพร นักวิชาการเกษตร พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ สยปพ. เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรม "รากแก้วอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2" ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำพานักศึกษาไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน…
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานวิถีชีวิตของชาวอีสาน ของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ติดต่อประสานงานผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปะศาสตร์ จำนวน 62 คน ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปะศาสตร์, ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองศาสตราจารย์…
สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สยปพ.)มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนกล้ายิ้ม รุ่น 17 โครงการ"่คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน"จาก 16 จังหวัดภาคอีสาน อาจารย์วีระ ภาคอุทัย ที่ปรึกษา สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สยปพ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนาเครือข่ายผู้นำชุมชนกล้ายิ้ม รุ่นที่ 17 ประจำปี 2560 โครงการ“คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นหลักในการพัฒนาป่าชุมชนและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น สร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้นำป่าชุมชนให้เกิดเครือข่ายป่าชุมชนที่เข้มแข็ง และพัฒนาให้เป็นตัวอย่างแก่ป่าชุมชนแห่งอื่น เกิดการและเปลี่ยนบทเรียนนำไปสู่การพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพ…
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น5 อาคารพิมล กลกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันยุทธศาตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สยปพ.)มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัตการ หัวข้อ “ระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเงินของโครงการย่อยภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โครงการป้องกันและชะลอโรตไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้าใจในระเบียบดังกล่าว เพื่อลดการผิดพลาดสำหรับผู้ปฏิบัติ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติกับที่ปรึกษาด้านการเงิน…
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี, พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์, นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินสู่จังหวัดขอนแก่น เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่…
นักศึกษา มข. จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสร้างฝาย มข.58 ตามรอยเท้าพ่อ ร.๙ ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำตำบลทุ่งโป่งฯ ณ ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการมีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมที่จะก่อประโยชน์แก่สาธารณะชน จึงรวมกลุ่มเหล่านักศึกษาผู้ที่มีจิตอาสา จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสร้าง ฝาย มข.58 ตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาของโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบท จากฝายประชาอาสา (ฝาย มข.27) สู่…
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการ สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สยปพ.) Institute of Strategy and Coordination for North Eastern Development (ISNED) และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังแปลงเกษตรกรต้นแบบของ นางสุวิมล จันทร์เพ็ญ ณ บ้านจระเข้สงเคราะห์ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมี นายภัครพล…
23 พฤษภาคม 2560 สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สยปพ.) นำโดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการ สยปพ. อ.วีระ ภาคอุทัย ที่ปรึกษา สยปพ. และทีมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านรัตนะ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายภิพบ สินธุโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ และคณะครู พร้อมด้วย นายเด่นธรณี บุตรสามาลี และนายณัฐวุฒิ สุหะ…
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านฮ่องฮี ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สยปพ.), นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย ที่ปรึกษา สยปพ.ด้านการเงินบัญชีและการตรวจสอบภายใน, ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ รองบรรณาธิการ เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมเจ้าหน้าที่…
สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สยปพ.) ให้การต้อนรับคณะอบรม "โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เศรษฐกิจพอเพียง" จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นางสุวิมล จันทร์เพ็ญ บ้านจระเข้สงเคราะห์ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. อาจารย์วีระ ภาคอุทัย ที่ปรึกษา สยปพ. ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรม "โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง" ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานได้เห็นสภาพการทำงานในพื้นที่จริงและได้นำไปเป็นต้นแบบของการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ…

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper