สยปพ. "จัดอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 4" หนุนเกษตรรวมกลุ่มเข้มแข็ง..แก้ปัญหาความยากจน!!!

05081

สยปพ. ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 4 พร้อมมอบไก่ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

05082

สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สยปพ.) นำโดย อาจารย์วีระ ภาคอุทัย ที่ปรึกษา ร่วมกับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ จัดอบรมให้ความรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ครั้งที่ 4 พร้อมส่งมอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.50 และไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี เคเคยู 1 ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ บ้านหนองแวงกลาง ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้มีเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมและรับมอบไก่พื้นเมือง ซึ่งมาจากสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง พื้นที่ ต.โคกสง่า จำนวน 20 คน นำโดย น.ส.บุปผา สิมมา อสพ. ,ต.โนนทอง จำนวน 20 คน นำโดย นายเด่นธรณี บุตรสามาลี นายณัฐวุฒิ สุหะ อสร. ,ต.ท่านางแนว จำนวน 12 คน นำโดย นายปราโมทย์ ศรีภิรมย์ อสพ. รวมทั้งหมด 52 คน

05083

รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้บรรยายถึง หลักการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ประวัติความเป็นมา แหล่งกำเนิด ลักษณะประจำพันธุ์ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.50 และไก้พื้นเมืองพันธุ์ชี เคเคยู 12 ในการจัดการผสมพันธุ์ การฟักไข่ การจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมือง อาหารและการให้อาหาร การให้วัคซีน การถ่ายพยาธิภายใน และการกำจัดพยาธิภายนอก เทคโนโลยีการจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมืองในชนบท วัคซีนและการสุขาภิบาลไก่ วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล วัคซีนป้องกันโรคผีดาษ วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ วัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ การถ่ายพยาธิภายใน เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิตัวตืด ภูมิปัญญาในการใช้หมากถ่ายพยาธิ การรักษาโรคพยาธิภายนอก เช่น หมัด ไร ดูดเลือด กัดกินผิวหนังไก่ ให้ผสมเซพวินกับน้ำ หรือไหลแดง ใบยาสูบ ใบน้อยหน่า นำไก่จุ่มหรือพ้นในโรงเรือน การสาธิตการผลิตอาหารไก่เอง การทดลองปฏิบัติการให้สมาชิกที่มาอบรมได้ทดลองฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคด้วยตัวเอง รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมที่มีปัญหาในการเลี้ยงไก่ได้สอบถามพร้อมให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ อีกทั้งยังให้เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมทดลองปฏิบัติการหยอดยาวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล เพื่อกลับไปจะได้ทำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมือง เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่เป็นกระบวนการให้ชาวบ้านได้ทำกิจกรรมการพึ่งตนเอง ได้เรียนรู้ร่วมกัน เพิ่มการทำงานเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งรวมไปถึงให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำความรู้จากกิจกรรมครั้งนี้นำไปประยุกต์ ปฏิบัติเพื่อเป็นต้นแบบกระบวนการรวมกลุ่มในชุมชนตลอดจนสามารถเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มอื่นๆ และผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้องต่อไป

05084
ส่งมอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ มข.50 และไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี เคเคยู 1 ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

05085

ข่าว/ภาพ: ชลธิชา บุญชม

Read 94 times
Rate this item
(1 Vote)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper