สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข. "อบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เศรษฐกิจพอเพียง"

05161

สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สยปพ.) ให้การต้อนรับคณะอบรม "โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เศรษฐกิจพอเพียง" จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ นางสุวิมล จันทร์เพ็ญ บ้านจระเข้สงเคราะห์ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

05163

16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. อาจารย์วีระ ภาคอุทัย ที่ปรึกษา สยปพ. ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในการอบรม "โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง" ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานได้เห็นสภาพการทำงานในพื้นที่จริงและได้นำไปเป็นต้นแบบของการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีผู้เข้ารวม 16 คน อีกทั้งมี กำนันเสถียร จันทาฟ้าเลื่อม และ อสพ.มข.ประจำพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับครั้งนี้ด้วย 

นางสุวิมล จันทร์เพ็ญ เกษตรกรต้นแบบ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล่าถึงที่มาของการทำการเกษตรภายในแปลง และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ในการเข้ามาดำเนินงานของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ที่ได้นำองค์ความรู้เพื่อมาช่วยพร้อมทั้งให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นด้านระบบน้ำทางการเกษตร การวางแผนการปลูกพืช รวมทั้งการกำจัดศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี

05164

จากนั้นได้พาคณะเยี่ยมชมบริเวณรอบๆแปลงเกษตรประเภทต่างๆ โดยมีการปลูกพืช เช่น กล้วยน้ำว้ารอบๆ คันบ่อสลับกับไม้ยืนต้น แปลงข่าสลับกับมะเขือพวง แปลงข้าวเหนียวพันธุ์พระอินทร์ แปลงถั่วเขียว แปลงพริก แปลงข้าวโพดหวาน 54 ภายในแปลงยังมีการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงวัว เพื่อเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยคอกไว้ใช้ภายในแปลง นอกจากนี้ยังได้สาธิตการทำแกลบดำ เพื่อนำไปเป็นวัสดุในการเพาะกล้าอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการนำสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็นผลผลิตภายในแปลงมาวางขาย อาทิ พริก มะม่วง กระท้อน กล้วย ข้าวโพด มะเขือพวง เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมดูงานเป็นอย่างมาก

05162

ช่วงบ่ายในวันเดียวกันนั้น อาจารย์วีระ ภาคอุทัย ได้เป็นวิทยากรบรรยาย “การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุมกิจจา ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตัวอย่างการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ซักถามประเด็นที่สงสัยอีกด้วย

Read 100 times
Rate this item
(0 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper