มข.แก้จน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่นโยบาย Thailand 4.0

06211

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี, พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์, นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินสู่จังหวัดขอนแก่น เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพื่อกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พร้อมตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน และเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คณะผู้บริหารจาก ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ บุคลากร พนักงาน นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 7,000 คน

06212

โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย, รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สยปพ.), อาจารย์วีระ ภาคอุทัย ที่ปรึกษา สยปพ., ดร.หิรัญ แสวงแก้ว หัวหน้าโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ พื้นที่ ต.โนนแดง อ.บรบือ ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม, นายบวร วิเศษดี อสพ. ประจำพื้นที่ ต.โนนแดง และ นางสุวิมล จันทร์เพ็ง เกษตรกรต้นแบบ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ พื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ได้นำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี เรื่อง การนำองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนา มุ่งแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสร้างทัศนคติในการพึ่งพาตนเอง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และพาทำ” ของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรในโครงการ ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อน ไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “วิจัยและนวัตกรรม มข. เพื่อ Thailand 4.0” ประกอบด้วย ด้านเกษตรและอาหาร ผลงานวิจัยด้านสุขภาพ ด้านวัสดุและพลังงานในอนาคต ผลการวิจัยด้านการศึกษา ผลงานวิจัยด้าน Bio economy ผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม ICT การดำเนินโครงการ Smart City เป็นต้น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 เป็นเป้าหมายของประเทศไทยและคนไทยทุกคนซึ่งต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง เป็นประเทศที่มีรายได้สูงและกระจายไปสู่ทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการผลิตสินค้านวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรแบบสมัยใหม่เน้นเรื่องการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีมาใช้ เปลี่ยนจากผู้ประกอบการ SMEs แบบเดิมสู่ Smart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพสูง ขณะที่แรงงานก็เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะที่สูงขึ้น สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศไทย มุ่งเน้นการใช้แนวทางพลังประชารัฐ คือ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ รวมทั้งยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ยึดหลักการสร้างความเข้มแข็งจากภายในสู่ประชาคมโลก"

“การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 จะต้องผลักดันทุกกลุ่มตั้งแต่ 1.0 2.0 และ3.0 ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 พร้อมกัน เพราะคนไทยยุค 4.0 คือมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความสามารถสูง มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม” นายกรัฐมนตรี กล่าว

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความภาคภูมิใจ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบทบาทเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงระดับภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ด้วยงานวิจัยเพื่อสังคมเป็นพื้นฐาน ทำให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ที่ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาสังคม ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทเป็นอย่างยิ่ง ในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

06216

ภาพ : ขอขอบคุณ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read 52 times
Rate this item
(1 Vote)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper