กองคลัง มข. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ”

06231

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น5 อาคารพิมล กลกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันยุทธศาตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สยปพ.)มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัตการ หัวข้อ “ระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ”

06232

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเงินของโครงการย่อยภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โครงการป้องกันและชะลอโรตไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้าใจในระเบียบดังกล่าว เพื่อลดการผิดพลาดสำหรับผู้ปฏิบัติ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติกับที่ปรึกษาด้านการเงิน โดยรองศาสตาจารย์รังสรรค์เนียมสนิท ผู้อำนวยการ สยปพ. เป็นประธานในงาน ซึ่งมี นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา, นายวีระชาติ สุริยะเสน บุคลากรของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย ที่ปรึกษา สยปพ. เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน อาทิ เจ้าหน้าที่ทั้ง 4 โครงการย่อย, กำนันแก้จนฯ (หัวหน้าโครงการประจำพื้นที่), อสพ. (อาสาสมัครพัฒนา), เจ้าหน้าที่ สยปพ.

06233

ข่าว/ภาพ: ชลธิชา บุญชม

Read 37 times
Rate this item
(0 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper