ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่ ศึกษาดูงาน วิถีชีวิตของชาวอีสาน!! มข.แก้จนฯ

07011

คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานวิถีชีวิตของชาวอีสาน ของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ติดต่อประสานงานผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน คณะศิลปะศาสตร์ จำนวน 62 คน ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปะศาสตร์, ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.นิสากร จารุมณี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไซนี แวมูซอ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ วงค์วรรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 55 คน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม วสุนธราโศภิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรสถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สยปพ.) ได้แก่ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสยปพ., อาจารย์วีระ ภาคอุทัย ที่ปรึกษา สยปพ., ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าโครงการ(กำนันแก้จนฯ) ประจำพื้นที่ ตำบลนาคำ ตำบลบ้านดง และตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น, อาสาสมัครพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อสพ.มข.) และเจ้าหน้าที่ สยปพ. ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มเกษตรกรต้นแบบ นายศรีทัศน์ สุครีพ บ้านท่าพระยาณรงค์ ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ

07012

โดยมี รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการ สยปพ. กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในอดีตถึงปัจจุบันมีอะไรบ้าง อีกทั้งอาจารย์วีระ ภาคอุทัย ที่ปรึกษา สยปพ. ได้กล่าวถึงหลักในการทำงานของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเฉพาะการวิเคราะห์พื้นที่ การนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาปรับใช้แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรซึ่งในการบริหารงานของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนที่จะต้องทำให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้และยังมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ การทำกิจกรรมใดๆนั้นมีการฝึกอบรมให้มีความรู้ก่อน หลังจากนั้นจึงจะลงมือปฏิบัติโดยมี อสพ.เป็นผู้พาทำและติดตามอย่างต่อเนื่อง จนเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยฟาร์มแห่งนี้ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกบ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำการคัดเลือกสายพันธุ์กบบูลฟร็อก ผสมกับกบนา ได้สายพันธุ์ที่มีความเหมาะสม ตัวใหญ่ เจริญเติบโตเร็ว เลี้ยงง่าย ให้เกษตรกรนำมาเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ ปัจจุบันเกษตรกรสามารถขยายพันธุ์ได้จนเป็นอาชีพหลัก นอกจากนั้นยังมีการปลูกกล้วยหอมทอง การใช้น้ำระบบน้ำหยด การทำเกษตรแบบผสมผสาน ในพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ ซึ่งมีพืชพันธุ์หลายชนิด เช่น ผักหวานป่า ดอกกระเจียว กล้วยหอมทอง หน่อไม้ฝรั่ง สับปะรด ไผ่ การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกุ้ง การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงไก่ การปลูกหญ้าแฝก การปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางนา ต้นสัก และพืชผัก ทำให้เกษตรกรมีงานทำทุกวัน มีรายได้ทุกวัน ลดรายจ่ายในครัวเรือนมีอาหารที่ สด สะอาด และปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนและเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของครัวเรือน

นายศรีทัศน์ สุครีพ ได้สรุปผลการดำเนินงานโดยมีหลักคิดว่า “อดทน ขยัน รู้จักอดออม”

07013

หลังจากนั้นจึงได้พาคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมพื้นที่ภายในฟาร์มที่ทำการเกษตรพร้อมอธิบายและตอบข้อซักถามต่างๆโดยเฉพาะการปลุกต้นผักหวานป่าใต้ต้นตะขบ การปลูกดอกกระเจียวขายดอกเพื่อการบริโภค การให้น้ำด้วยระบบความดันต่ำ การขยายพันธุ์กบ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา และทีมงานได้ตอบข้อมูลต่างๆร่วมกับนายศรีทัศน์

07014

Read 84 times
Rate this item
(0 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper