สปพ. มข. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ จ.ร้อยเอ็ด

oonews

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา สพป. นำโดย อาจารย์วีระ ภาคอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ และ ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ในการนี้  พื้นที่ ต.บ่อพันขัน ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มาตั้งแต่ปี 2557 โดยปัจจุบันมี รศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวโครงการ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “กำนันแก้จนฯ” 

ต.บ่อพันขัน มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 2 หมู่บ้าน 1) บ้านหนองยาง 2) บ้านหนองหูลิง ในส่วนหมู่บ้านหนองหนองยาง มีประชากรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 40 คน จากทั้งหมด 120 หลังคาเรือน โดยการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ทำแปลงเกษตรในพื้นที่สาธารณะบริเวณ “เกาะกลางหนองยาง” ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ สมาชิกฯ ได้ปลูกพืชมูลค่าสูงหลายชนิด เช่น  มะละกอ มะนาว ชมพู่ กล้วยหอม และผักสวนครัวอื่นๆ ทั้งนี้สมาชิกฯได้รับการอบรมให้ความรู้จาก ผศ.สุภัทร์ อิศรางกรู ณ อยุธยา ดร.รำไพ นามพิลา และนายสมยศ มีทา คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอนึ่งนั้น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นแกนหลักในการหนุนเสริมให้ชาวบ้านทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ผนวกกับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการอื่นๆ เข้าร่วมเป็นภาคีในโครงการด้วย เช่น อบต.บ่อพันขัน และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้น

บ้านหนองหูลิง ต.บ่อพันขัน มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 5 ครัวเรือน จากสมาชิก  80 ครัวเรือน  โดยหมู่บ้านหนองหูลิงได้ทำเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ แยกเป็นรายครัวเรือน ซึ่งสมาชิกแต่ละรายจะทำเกษตรบริเวณรอบบ้านตนเอง เช่น การเลี้ยงกบ การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษชนิดต่างๆ และกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งได้รวมกลุ่มตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ในการนี้ นายวีระ ภาคอุทัย ได้ตรวจเยี่ยมบ้านนางสุภาพ สินน้ำคำ อายุ 53 ปี หนึ่งในสมาชิกโครงการฯ   พบว่า นางสุภาพ สินน้ำคำ สามารถเลี้ยงกบเพื่อจำหน่ายเป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้แล้ว โดยแบ่งการแยกเป็น 2 บ่อ เพื่อทำการตรวจสอบว่า กบสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพใดดีกว่ากัน ระหว่าง กบเลี้ยงไว้ในบ่อดิน และกบเลี้ยงในกระชังบก

ภายหลังจาการตรวจเยี่ยม ต.บ่อพันขันช่วงเช้า ในช่วงบ่าย อาจารย์วีระ ภาคอุทัย ได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ ต.ยางคำ อ.โพนทราย โดยมี ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการย่อย  “กำนันแก้จนฯ” นำสำรวจพื้นที่บ้านท่างาม หมู่บ้านสมาชิกโครงการฯ  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดลำน้ำมูล ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและประมงน้ำจืด มีรายได้หลักจากการขายข้าวและขายปลา นอกจากนั้นมีรายได้เสริมจากการเก็บเห็ดขาย และมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด  16 ครัวเรือน จากทั้งหมด 70 ครัวเรือน ในการนี้สมาชิกโครงการฯได้ทำเกษตรผสมผสานบริเวณรอบบ้านตนเอง ประกอบด้วย เลี้ยงไส้เดือนดิน กบ ไก่บ้าน ปลาดุก และปลูกมันแซง กระโดน มะดัน มันแซว  พืชผักสวนครัว 12 ชนิด พืชทาม ผักทาม เป็นต้น และมีเกษตรกร 2 ครัวเรือน ทำเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่บริเวณที่นาตนเอง นอกจากนี้สมาชิกทั้ง 16 ครัวเรือนได้รวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งธนาคารพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โดยการเจาะกลุ่มตลาดภายในชุมชนตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และตลาดนอกชุมชนเพื่อสร้างรายได้  ซึ่งการจัดตั้งธนาคารฯ ยังในอยู่ระหว่างการดำเนินการ

Read 396153 times
Rate this item
(0 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper