การพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

M029912

มุ่งยกระดับความสามารถด้านการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้นวัตกรรม

  1. การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) หมายถึง กระบวนการทำงานภาคปฏิบัติของครู โดยอาจมีส่วนร่วมจากครูผู้สอน ครูผู้สังเกต นักศึกษาปฏิบัติการสอน ผู้ประสานงานโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนในแต่ละคาบเรียน กลุ่มคนดังกล่าวจะจัดสรรช่วงเวลาเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน (Plan) การสอนและการสังเกตชั้นเรียนร่วมกัน (Do) และการสะท้อนผลชั้นเรียนร่วมกัน (See)
  2. วิธีการแบบเปิด (Open Approach) หมายถึง แนวทางการสอนที่ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ การนำเสนอปัญหาปลายเปิด การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน การอภิปรายทั้งชั้นเรียน และการสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน ซึ่งในกระบวนการทั้งสามขั้นตอนของการศึกษาชั้นเรียนจะต้องคำนึงถึงแนวทางการสอนในชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด
Read 188556 times Last modified on Thursday, 28 April 2016 02:35
Rate this item
(0 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper