ประวัติความเป็นมา ประมาณปี 2496 ตำบลโนนแดงได้แยกออกจากตำบลเขวาไร่ อำเภอบรบือ (ปัจจุบันตำบลเขวาไร่อยู่ในเขตอำเภอนาเชือก) และตั้งเป็นตำบลโนนแดง เนื่องจากมีหมู่บ้านโนนแดง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบล ภายหลังตำบลโนนแดงจึงได้แยกออกเป็นตำบลหนองคูขาด
ขอบเขต

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร

ชาย 5,836 คน
หญิง 5,850 คน
รวม 11,686 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้าน

1. โนนแดง หมู่ 1
2. หัวหนอง หมู่ 2
3. หนองแวง หมู่ 3
4. ดอนพยอม หมู่ 4
5. เหล่าตามา หมู่ 5
6. โคกกุง หมู่ 6
7. หนองทุ่ม หมู่ 7
8. ศาลา หมู่ 8
9. โนนทอง หมู่ 9
10. ป่ากุงหนา หมู่ 10
11. มะขามหวาน หมู่ 11
12. อุดมศิลป์ หมู่ 12
13. โนนสะอาด หมู่ 13
14. โนนสว่าง หมู่ 14
15. ศรีโพธิ์ทอง หมู่ 15
16. อุดมชัย หมู่ 16
17. โนนธรรม หมู่ 17
18. นาเจริญ หมู่ 18
19. โนนแดง หมู่ 19
20. ศาลา หมู่ 20

หมู่่บ้านเป้าหมาย

1. โคกกุ หมู่ 6
2. โนนทอง หมู่ 9
3. อุดมชัย หมู่ 16
4. โนนธรรม หมู่ 17

จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน ดร.หิรัญ แสวงแก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นายบวร  วิเศษดี
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper