ประวัติความเป็นมา ตำบลสายนาวัง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอนาคู มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านจอมศรี หมู่ 2 บ้านหนองขามป้อม หมู่ 3 บ้านนากุดสิม หมู่ 4 บ้านกุดตาใกล้ หมู่ 5 บ้านนากระเดา หมู่ 6 บ้านนากระเดาพัฒนา หมู่ 7 บ้านกุดตาใกล้พัฒนา หมู่ 8 บ้านกุดสิมพัฒนา
ขอบเขต ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาคู กิ่ง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.สระพังทอง กิ่ง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ และ จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาคู กิ่ง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร ชาย 2,047
คนหญิง 2,081
คนรวม 4,128 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม
หมู่บ้าน 1. จอมศรี หมู่ 1
2. หนองขามป้อม หมู่ 2
3. นากุดสิม หมู่ 3
4. กุดตาใกล้ หมู่ 4
5. นากระเดา หมู่ 5
6. นากระเดาพัฒนา หมู่ 6
7. กุดตาใกล้พัฒนา หมู่ 7
8. นากุดสิมพัฒนา หมู่ 8
หมู่่บ้านเป้าหมาย 1. กุดตาใกล้ หมู่ 4
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน นายวิเชียร  แสงโชติ  สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นางสาวคนึงนิจ  พลขยัน
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper