ประวัติความเป็นมา เดิมตำบลยางตลาด เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาล ครอบคลุมพื้นที่หลายหมู่บ้าน แต่ก่อนตำบลเว่อ ตำบลคลองขาม เป็นเขตการปกครองของตำบลยางตลาด ต่อมาได้แยกออกเป็นตำบลเว่อ และตำบลคลองขาม ปัจจุบันตำบลยางตลาดอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอยางตลาด แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาล 9 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 11 หมู่บ้าน
ขอบเขต

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร ชาย 3,487 คน
หญิง 3,635 คน
รวม 7,122 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม
หมู่บ้าน

1. ยางตลาด หมู่ 1
2. ขวัญเมือง หมู่ 2
3. ค้อ หมู่ 3
4. โคก หมู่ 4
5. เปลือย หมู่ 5
6. ยางน้อย หมู่ 6
7. หัวงัว หมู่ 7
8. หัวงัวเหนือ หมู่ 8
9. อร่ามมงคล หมู่ 9
10. ดงบ่อ หมู่ 10
11. สว่างอารมณ์ หมู่ 11
12. ดอนยูงน้อย หมู่ 12
13. ฮ่องฮี หมู่ 13
14. ฮ่องฮี หมู่ 14
15. จอมศรี หมู่ 15
16. ดอนยูง หมู่ 16
17. ดอนยูงสวรรค์ หมู่ 17
18. ไทยเจริญ หมู่ 18
19. ดงบ่อใต้ หมู่ 19
20. ดอนปอแด หมู่ 20

หมู่บ้านเป้าหมาย

1. หัวงัว หมู่ 7
2. หัวงัวเหนือ หมู่ 8
3. จอมศรี หมู่ 15

จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน ศ.ดร.อนันต์ พลธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นางสาวคนึงนิจ  พลขยัน
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper