ประวัติความเป็นมา ตำบลเหล่าแยกการปกครองจากตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย เมื่อปี พ.ศ.2512 ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาษที่ใช้เป็นภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตำบลเหล่ามีพื้นที่ทั้งหมด 39.26 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน มีนายวิเศษ สีทองเกตุ เป็นกำนันคนปัจจุบัน
ขอบเขต ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร

ชาย 2,269 คน
หญิง 2,202 คน
รวม 4,471 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้าน

1. แท่น หมู่ 1
2. เหล่า หมู่ 2
3. ยางสินไชย หมู่ 3
4. หนองแคน หมู่ 4
5. ดอนตูม หมู่ 5
6. หนองหาด หมู่ 6
7. โนนหนองคู หมู่ 7
8. เขวา หมู่ 8
9. เขวาบึงกุย หมู่ 9
10. หนองแคนพัฒนา หมู่ 10
11. แท่นนคร หมู่ 11

หมู่่บ้านเป้าหมาย 1. เหล่า หมู่ 2
2. ยางสินไชย หมู่ 3
3. ดอนตูม หมู่ 5
4. หนองหาด หมู่ 6
5. เขวา หมู่ 8
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์  นาชัยสินธุ์  สำนักบริการวิชาการ
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นายสุเทพ  ศิริรักษา
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper