ประวัติความเป็นมา ตำบลภูเงิน เดิมขึ้นอยู่กับตำบลเมืองไพร ปี 2492 ได้แยกตำบลออกมา ขึ้นกับอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลภูเงินตั้งชื่อตามป่า
ที่เรียกว่า “ดงภูเงิน” มีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน 18 หมู่บ้าน
ขอบเขต ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีวิลัย และตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเดิด อ.เมือง จ.ยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอทรายมูล จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเหล่าน้อย, ต.บึงเกลือ และ ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร

ชาย 5,883 คน
หญิง 5,951 คน
รวม 11,834 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้าน 1. หวาย หมู่ 1
2. มะหรี่ หมู่ 2
3. หนองตุ หมู่ 3
4. หนองกุง หมู่ 4
5. หนองกุง หมู่ 5
6. นาเจริญ หมู่ 6
7. บาโค หมู่ 7
8. หวาย หมู่ 8
9 viagra pharmacie sans ordonnance. นาทม หมู่ 9
10. นาทมใต้ หมู่ 10
11. หวาย หมู่ 11
12. มะหรี่ หมู่ 12
13. ผักแพงพวย หมู่ 13 
14. นาทม หมู่ 14
15. หนองกุง หมู่ 15
16. หวาย หมู่ 16
17. มะหรี่ หมู่ 17
18. หวาย หมู่ 18
หมู่่บ้านเป้าหมาย 1. มะหรี่ หมู่2
2. นาทม หมู่ 9
3. นาทมใต้ 10
4. มะหรี่ หมู่ 12
5. นาทม หมู่14
6. มะหรี่ หมู่ 17
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ

 

กำนันแก้จน ศาสตราจารย์อนันต์  พลธานี  คณะเกษตรศาสตร์
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นายธนพล  เทียบโพธิ์
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper