ประวัติความเป็นมา ตำบลยางคำเดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลโพนทรา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีหมู่บ้านในการปกครอง 10 หมู่บ้าน
ขอบเขต

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำมูล อำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร

ชาย 2,239 คน
หญิง 2,234 คน
รวม 4,473 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้าน

1. ยางคำ หมู่ 1
2. ขี้เหล็ก หมู่ 2
3. เหล่าข้าว หมู่ 3
4. ดอนสำราญ หมู่ 4
5. ท่างาม หมู่ 5
6. ดอนจิก หมู่ 6
7. ดอนไร่ หมู่ 7
8. หนองฝั่งแดง หมู่ 8
9. กู่คันธนาม หมู่ 9
10. หนองเหล็ก หมู่ 10

หมู่่บ้านเป้าหมาย 1. มะหรี่ หมู่2
2. นาทม หมู่ 9
3. นาทมใต้ 10
4. มะหรี่ หมู่ 12
5. นาทม หมู่14
6. มะหรี่ หมู่ 17
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ

 

กำนันแก้จน ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นายนวรัตต์  เสียงสนั่น
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper