ประวัติความเป็นมา ตำบลบ่อพันขันได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2493 เป็นการแยกออกจากตำบลหัวช้าง และตั้งชื่อตำบลตามชื่อบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นบ่อหิน มีน้ำไหลซึมตลอดใช้ขันตักน้ำออกก็ไม่หมด จึงได้ชื่อว่า “บ่อพันขัน” มีนายชาลี นิลสระคู เป็นกำนันคนแรก
ขอบเขต ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร

ชาย 2,260 คน
หญิง 2,320 คน
รวม 4,580 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้าน 1. เปลือยน้อย หมู่ 1 
2. หนองยาง หมู่ 2
3. หนองหูลิงน้อย หมู่ 3
4. ส่อง หมู่ 4
5. แคน หมู่ 5
6. หนองไผ่ หมู่ 6
7. เหล่าติ้ว หมู่ 7
8. สุขสวัสดิ์ หมู่ 8
9. เหล่าติ้ว หมู่ 9
หมู่่บ้านเป้าหมาย 1. หนองยาง หมู่2
2. หนองลิง หมู่ 3
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน รองศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล  สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นายขวัญพัฒน์  ไชยประเสริฐ
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper