ประวัติความเป็นมา ตำบลยางคำ ได้แยกออกมาจากตำบลจระเข้ จัดตั้งเป็นตำบลยางคำเมื่อปี พ.ศ.2511 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองเรือ ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านยางคำ หมู่ 2 บ้านยางคำ หมู่ 3 บ้านหนองหว้า หมู่ 4 บ้านดอนแขม หมู่ 5 บ้านนางิ้ว หมู่ 6 บ้านดอนคอม หมู่ 7 บ้านหนองแวง หมู่ 8 บ้านดอนหัน หมู่ 9 บ้านหนองนาวงษ์ หมู่ 10 บ้านหนองแดง หมู่ 11 บ้านแดงน้อย หมู่ 12 บ้านนางิ้ว หมู่ 13 บ้านยางคำ หมู่ 14 บ้านยางคำ
ขอบเขต ทิศเหนือ ติดกับ ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร

ชาย 4,708 คน
หญิง 4,736 คน
รวม 9,444 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้าน

1. ยางคำ หมู่ 1
2. ยางคำ หมู่ 2
3. หนองหว่า หมู่ 3
4. ดอนแขม หมู่ 4
5. นางิ้ว หมู่ 5
6. ดอนคอม หมู่ 6
7. หนองแวง หมู่ 7
8. ดอนหัน หมู่ 8
9. หนองนาวงษ์ หมู่ 9
10. หนองแดง หมู่ 10
11. แดงน้อย หมู่ 11
12. นางิ้ว หมู่ 12
13. ยางคำ หมู่ 13
14. ยางคำ หมู่ 14

หมู่บ้านเป้าหมาย

1. แดงน้อย หมู่ 11
2. ยางคำ หมู่ 14

จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา   เพชระบูรณิร   สนง.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นางสาวณัฐพร ศรีคำมูล 
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper