ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกสำราญอยู่ในเขตการปกครองของกิ่ง อ.บ้านแฮด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านโคกสำราญ หมู่2 บ้านหนองมะเขือ หมู่3 บ้านหนองเกี่ยว หมู่4 บ้านเล็บเงือก หมู่5 บ้านดอนปอแดง หมู่6 บ้านดง หมู่7 บ้านป่าแดง หมู่8 บ้านหนองหัวช้าง หมู่9 บ้านป่าม่วง หมู่10 บ้านโนนพันชาติ หมู่11 บ้านโคกสำราญ หมู่12 บ้านทางพาดปอแดง หมู่13 บ้านแจ้งกระนวน หมู่14 บ้านโคกสำราญ
ขอบเขต ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านแฮด กิ่งอ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองแซง กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรีย์ จ.ขอนแก่น
พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร

ชาย 4,528 คน
หญิง 4,587 คน
รวม 9,115 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้าน

1. โคกสำราญ หมู่ที่ 1
2. หนองมะเขือ หมู่ที่ 2
3. หนองเกี่ยว หมู่ที่ 3
4. เล็บเงือก หมู่ที่ 4
5. ดอนปอแดง หมู่ที่ 5
6. ดง หมู่ที่ 6
7. ป่าแดง หมู่ที่ 7
8. หนองหัวช้าง หมู่ที่ 8
9. ป่าม่วง หมู่ที่ 9
10. โนนพันชาด หมู่ที่ 10
11. โคกสำราญ หมู่ที่ 11
12. ทางพาดปอแดง หมู่ที่ 12
13. แจ้งกระหนวน หมู่ที่ 13
14. โคกสำราญ หมู่ที่ 14
15. ดง หมู่ที่ 15
16. ดอนปอแดง หมู่ที่ 16

หมู่่บ้านเป้าหมาย 1. ดอนปอแดง หมู่ที่ 5
2. โคกสำราญ หมู่ที่ 11
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี  เจริญวานิช  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นางสาวศรีสุดา  งวงช้าง
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper