ประวัติความเป็นมา ตำบลน้ำอ้อม คนกลุ่มแรกที่อพยพมาอยู่มาจากอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากหนีน้ำท่วม ซึ่งล้นมาจากแม่น้ำชี ซึ่งขณะนั้นยังไม่สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ในการกักเก็บน้ำ มีคนบางกลุ่มที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานี และเนื่องจากสมัยก่อนบริเวณหมู่บ้านมีน้ำล้อมรอบทุกด้าน ซึ่งภาษาอีสานเรียกคำว่าล้อมรอบว่า อ้อม เพราะเหตุนี้เองจึงใช้ชื่อว่า "ตำบลน้ำอ้อม" ปัจจุบันตำบลน้ำอ้อมอยู่ในการปกครองของอำเภอกระนวน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านน้ำอ้อม หมู่ 2 บ้านตอกเกี้ย หมู่ 3 บ้านเวียงอินทร์ หมู่ 4 บ้านกุดจาน หมู่ 5 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 บ้านหนองซา หมู่ 7 บ้านน้ำอ้อมเหนือ หมู่ 8 บ้านส่างทิพย์
ขอบเขต ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร

ชาย 2,410 คน
หญิง 2,441 คน
รวม 4,851 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้าน

1. น้ำอ้อม หมู่ที่ 1
2. ตอกเกี้ย หมู่ที่ 2
3. เวียงอินทร์ หมู่ที่ 3
4. กุดจาน หมู่ที่ 4
5. โนนสวรรค์ หมู่ที่ 5
6. หนองซา หมู่ที่ 6
7. น้ำอ้อมเหนือ หมู่ที่ 7
8. ส่างทิพย์ หมู่ที่ 8

หมู่บ้านเป้าหมาย

1. เวียงอินทร์ หมู่ที่ 3
2. หนองซา หมู่ที่ 6

จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา  เพชระบูรณิน  สนง.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นายรุจน์  ยศธสาร 
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper