ประวัติความเป็นมา ตำบลดอนช้างตั้งเมื่อปี พ.ศ.2517 โดยแยกออกจากตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย หมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น
ขอบเขต

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร

หญิง 2,395 คน
ชาย 2,529 คน
รวม 4,924 คน   
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้าน

1. ดอนช้าง หมู่ 1
2. ป่าเหลื่อม หมู่ 2
3. ป่าสังข์ หมู่ 3
4. หนองฮี หมู่ 4
5. หัวบึง หมู่ 5
6. หัวสระ หมู่ 6
7. ดอนหญ้านาง หมู่ 7
8. นิคม หมู่ 8

หมู่บ้านเป้าหมาย

1. ป่าเหลื่อม หมู่ 2
2. หนองฮี หมู่ 4
3. ดอนหญ้านาง หมู่ 7

จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ   ทวีกุล   คณะเกษตรศาสตร์
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นางสาวสมใจ  พงซื่อ
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper