ประวัติความเป็นมา บ้านม่วงหวาน ก่อตั้งมาได้ประมาณ 80 ปีแล้ว (ราวปี พ.ศ.2454) โดยนายชาตรี พร้อมด้วยญาติๆ ประมาณ 10 ครัวเรือน อพยพมาจากอำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เดิมภูมิลำเนาพื้นที่ไม่สมบูรณ์ เมื่ออพยพมาถึงพื้นที่อันเป็นที่ตั้งหมู่บ้านในปัจจุบัน ได้เห็นความเหมาะสมทั้งนี้เพราะขนาบด้วยลำห้วยที่สำคัญคือ ทางด้านทิศเหนือ มีลำห้วยยางและทางใต้มีลำห้วยหินลาด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าและปลาธรรมชาติ จึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นเรียกว่า บ้านม่วงหวาน ตามชื่อของต้นมะม่วงป่า ซึ่งอยู่บริเวณวัดเดิม
ขอบเขต ทิศเหนือ ติดกับ ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร  
หมู่บ้าน

1. ม่วงหวาน หมู่ 1
2. สระกุด หมู่ 2
3. โนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 3
4. ห้วยหินลาด หมู่ 4
5. โนนพยอม หมู่ 5
6. ท่าเม่า หมู่ 6
7. คำแก่นคูณ หมู่ 7
8. คำแก่นคูณน้อย หมู่ 8
9. คำใหญ่ หมู่ 9
10. มิตรภาพ หมู่ 10
11. ปันน้ำใจ หมู่ 11
12. คำแก่นคูน หมู่ 12
13. ม่วงหวาน หมู่ 13
14. สระแก้ว หมู่ 14

หมู่บ้านเป้าหมาย

1. ห้วยหินลาด หมู่ 4
2. ท่าเม่า หมู่ 6
3. ปันน้ำใจ หมู่ 11

จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน นางสาวณฐมน  ศรีธงชัย   สถาบันวิจัยและพัฒนา
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นานยอนุชา  บุญเสนา
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper