ประวัติความเป็นมา ตำบลโคกสง่า เป็นตำบลที่แยกออกมาจากตำบลเมืองพล เมื่อปี พ.ศ.2468 ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพล ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองแกมน หมู่ 2 บ้านคูขาด หมู่ 3 บ้านหนองบะ หมู่ 4 บ้านหนองแวงกลาง หมู่ 5 บ้านหนองมน หมู่ 6 บ้านหนองไผ่ หมู่ 7 บ้านโนนพริก หมู่ 8 บ้านโคกสว่าง หมู่ 9 บ้านโคกสง่า หมู่ 10 บ้านหนองสมบูรณ์
ขอบเขต ทิศเหนือ ติดกับ ต.ลอมคอม อ.พล จ.ข่อนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ข่อนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร

ชาย 3,124 คน
หญิง 3,158 คน
รวม 6,282 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้าน

1. หนองแกมน หมู่ที่ 1
2. คูขาด หมู่ที่ 2
3. หนองบะ หมู่ที่ 3
4. หนองแวงกลาง หมู่ที่ 4
5. หนองมน หมู่ที่ 5
6. หนองไผ่ หมู่ที่ 6
7. โนนพริก หมู่ที่ 7
8. โคกสว่าง หมู่ที่ 8
9. โคกสง่าพัฒนา หมู่ที่ 9
10. หนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10

หมู่บ้านเป้าหมาย 1. หนองแกมน หมู่ที่ 1
2. หนองแวงกลาง หมู่ที่ 4
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน ดร.อรุณี  พรมคำบุตร  คณะเกษตรศาสตร์
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นางสาวรังรอง  ทาบุญเมือง
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper