ประวัติความเป็นมา ตำบลนาชุมแสง อยู่ในการปกครองของอำเภอภูเวียง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาชุมแสง หมู่ 2 บ้านหนองทุ่ม หมู่ 3 บ้านหนองย่างแลน หมู่ 4 บ้านกุดน้ำใส หมู่ 5 บ้านหัวฝาย หมู่ 6 บ้านหนองขาม หมู่ 7 บ้านบุ่งแสง หมู่ 8 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 9 บ้านโนนรัง หมู่ 10 บ้านนาชุมแสง หมู่ 11 บ้านชัยมงคล หมู่ 12 บ้านหัวฝาย
ขอบเขต ทิศเหนือ ติดกับ ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ในเมือง อ.ภูเวียง และ ต.หนองเสาเส้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร

ชาย 3,380 คน
หญิงง 3,369 คน
รวม 6,749 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้าน

1. นาชุมแสง หมู่ที่ 1
2. หนองทุ่ม หมู่ที่ 2
3. หนองย่างแลน หมู่ที่ 3
4. กุดน้ำใส หมู่ที่ 4
5. หัวฝาย หมู่ที่ 5
6. หนองขาม หมู่ที่ 6
7. บุ่งแสง หมู่ที่ 7
8. หนองลุมพุก หมู่ที่ 8
9. โนนรัง หมู่ที่ 9
10. นาชุมแสง หมู่ที่ 10
11. ชัยมงคล หมู่ที่ 11
12. หัวฝาย หมู่ที่ 12

หมู่่บ้านเป้าหมาย 1. นาชุมแสง หมู่ที่ 1
2. หนองย่างแลน หมู่ที่ 3
3. หัวฝาย หมู่ที่ 5
4. หนองลุมพุก หมู่ที่ 8
5. หัวฝาย หมู่ที่ 12 
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน อาจารย์มานะ  นาคำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นายธวัชชัย  สังข์สีมา
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper