ประวัติความเป็นมา

ต.บ้านดง เดิมเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งถิ่นฐานมาหลายร้อยปี แต่เดิมเป็นพื้นที่ขึ้นต่ออำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นต่อมาได้ตั้งเป็นอำเภออุบลรัตน์และได้ขึ้นตรงต่ออำเภออุบลรัตน์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ต.นาคำ เดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลบ้านดง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2505 ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า เขตการปกครองตำบลบ้านดง มีพื้นที่กว้างใหญ่มีปัญหาการดูแล การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ไม่เหมาะที่จะพัฒนาให้ทั่วถึง อีกทั้งประชากรมีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้น ขยายพื้นที่ประกอบการอย่างไม่ลดละ เพื่อให้การปกครองดูแลอย่างทั่วถึง จึงได้ขอแยกการปกครองออกจากตำบลบ้านดง เป็นตำบลนาคำซึ่งในครั้งแรกมีเขตการปกครองรวมไปถึงเขตตำบลศรีสุขสำราญด้วย
ต่อมาประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง ตำบลนาคำ และตำบลโคกสูง ได้เสนอเรื่องของตั้งอำเภอขึ้นโดยกำหนดบริเวณกึ่งกลางของท้องที่ 3 ตำบล คือบริเวณที่สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบัน ที่เรียกว่าพองหนีบ เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2517 กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้นโดยให้แบ่งการปกครองแยกจาก อำเภอน้ำพอง และให้ตำบลบ้านดง ตำบลนาคำ และตำบลโคกสูงอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภออุบลรัตน์ คั้นต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2522 ทางราชการได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอ ตำบลคำได้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภออุบลรัตน์จนถึงปัจจุบัน

ต.ศรีสุขสำราญ เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองของตำบลนาคำ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2521 ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า เขตการปกครองตำบลนาคำ มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีปัญหาการดูแล การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ไม่เหมาะที่จะพัฒนาให้ทั่วถึง อีกทั้งประชากรมีอัตราการเกิดเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การปกครองดูแลอย่างทั่วถึง จึงได้ขอแยกเขตการปกครองออกจากตำบลนาคำ เป็นตำบลศรีสุขสำราญ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2517 ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง ตำบลนาคำ และตำบลโคกสูง ได้เสนอเรื่องขอตั้งอำเภอขึ้น โดยกำหนดบริเวณกึ่งกลางของท้องที่ 3 ตำบล คือบริเวณที่สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบัน ที่เรียกว่าพองหนีบ เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ และกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้น โดยให้แบ่งเขตการปกครองแยกจากอำเภอน้ำพอง และให้ตำบลบ้านดง ตำบลนาคำ และตำบลโคกสูงอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภออุบลรัตน์ ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนามคม 2522 ทางราชการได้มีพระราชกฤษฎีกายากฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอ ตำบศรีสุขสำราญได้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภออุบลรัตน์จนถึงปัจจุบัน

ขอบเขต

ต.บ้านดง

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ ต.ทุ่งโป่ง และ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.โนนสูง จ.หนองบัวลำภู

ต.นาคำ

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ จ.หนองบัวลำภู

ต.ศรีสุขสำราญ

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านค้อ อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร

ชาย 5,147 คน
หญิง 5,292 คน
รวม 10,439 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้าน

1. ขุนด่าน หมู่ 1
2. ดง หมู่ 2
3. ดง หมู่ 3
4. บ่อ หมู่ 4
5. หนองแต้ หมู่ 5
6. หนองแต้ หมู่ 6
7. ห้วยทราย หมู่ 7
8. กุดเชียงมี หมู่ 8
9. คำปลาหลาย หมู่ 9
10. ทรัพย์ภูพาน หมู่ 10
11. หนองผักแว่น หมู่ 11
12. บ่อเหนือ หมู่ 12
13. บ่อกลาง หมู่ 13
14. ห้วยทรายเหนือ หมู่ 14
15. กุดเชียงมี หมู่ 15

หมู่บ้านเป้าหมาย 1. ดง หมู่ 3 
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สภัทร์  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  คณะเกษตรศาสตร์
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นายพุฒินันท์   แก้วสีขาว
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper