ประวัติความเป็นมา

ชาวตำบลโคกสูง เดิมมีภูมิลำเนาที่บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยบ้านกำพี้เกิดฝนแล้งทำไร่ทำนาไม่ได้ติดต่อกับถึง 7 ปี 
นายนาม ตาแสงและพรรคพวกจึงคิดหางหาอพยพหาที่ทำเลที่อุดมสมบูรณ์ จึงรอนแรมออกสืบดูถิ่นต่างๆโดยมุ่งสู่ทางเหนือเสมอ โดยยึดเอาเทือกเขา
ภูพานคำและลำน้ำพองเป็นหลัก จนมาถึงป่าโคกสูง ซึ่งเป็นป่า โปร่งมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเป็นที่ราบเชิงเขามีป่าไม้ขึ้นงอกงาม จึงได้บอก
กล่าวให้ชาวบ้านพี่น้องอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือน

ขอบเขต ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ และ ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.หวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านค้อ อ.เมือง และ ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ม่วงหวาน และ ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร

ชาย 4,499 คน
หญิง 4,332 คน
รวม 8,831 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้าน

1. โคกสูง หมู่ 1
2. โคกสูง หมู่ 2
3. โคกสว่าง หมู่ 3
4. คำบอน หมู่ 4
5. โคกสูง หมู่ 5
6. โนนสวรรค์ หมู่ 6
7. อุดมศิลป์ หมู่ 7
8. คำบงพัฒนา หมู่ 8
9. นิคม หมู่ 9
10. โคกสว่าง หมู่ 10
11. คำบอน หมู่ 11
12. โคกสูง หมู่ 12
13. โคกสูง หมู่ 13

หมู่บ้านเป้าหมาย

1. โคกสว่าง หมู่ 3
2. โคกสว่าง หมู่ 10

จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา   เพชระบูรณิน  สนง.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นายคมคิด   มูลเพีย
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper