ประวัติความเป็นมา

ต.ศรีสุขสำราญ เดิมเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองของตำบลนาคำ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2521 ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า เขตการปกครองตำบลนาคำ มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีปัญหาการดูแล การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ไม่เหมาะที่จะพัฒนาให้ทั่วถึง อีกทั้งประชากรมีอัตราการเกิดเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การปกครองดูแลอย่างทั่วถึง จึงได้ขอแยกเขตการปกครองออกจากตำบลนาคำ เป็นตำบลศรีสุขสำราญ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2517 ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง ตำบลนาคำ และตำบลโคกสูง ได้เสนอเรื่องขอตั้งอำเภอขึ้น โดยกำหนดบริเวณกึ่งกลางของท้องที่ 3 ตำบล คือบริเวณที่สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบัน ที่เรียกว่าพองหนีบ เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ และกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้น โดยให้แบ่งเขตการปกครองแยกจากอำเภอน้ำพอง และให้ตำบลบ้านดง ตำบลนาคำ และตำบลโคกสูงอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภออุบลรัตน์ ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนามคม 2522 ทางราชการได้มีพระราชกฤษฎีกายากฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอ ตำบศรีสุขสำราญได้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภออุบลรัตน์จนถึงปัจจุบัน

ขอบเขต

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านค้อ อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร

ชาย 5,147 คน
หญิง 5,292 คน
รวม 10,439 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้าน 1. ศรีสุข หมู่ 1
2. สำราญ หมู่ 2
3. โนนศิลา หมู่ 3
4. ท่าพระยาณรงค์ หมู่ 4
5. โคกกลาง หมู่ 5
6. หนองแสง หมู่ 6
7. ศาลาดิน หมู่ 7
8. โนนเจริญ หมู่ 8
9. ห้วยเตย หมู่ 9
10. สำราญ หมู่ 10
หมู่บ้านเป้าหมาย 1. ท่าพระยาณรงค์ หมู่ 4
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สภัทร์  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  คณะเกษตรศาสตร์
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นายพุฒินันท์   แก้วสีขาว
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper