ประวัติความเป็นมา ตำบลทุ่งโป่งเป็นตำบลที่แยกออกมาจากตำบลเขื่อนอุบลรัตน์และตำบลโคกสูง เมื่อปี พ.ศ.2531 โดยมีจำนวน 8 หมู่บ้าน และเมื่อปี 2544 ได้แยกหมู6 และ 8 ออกเป็นหมู่9 ปัจจุบันมีจำนวน 9 หมู่บ้าน
ขอบเขต  ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร

ชาย 2,627 คน
หญิง 2,649 คน
รวม 5,276 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้าน

1. โนนสะอาด หมู่ 1
2. จระเข้สงเคราะห์ หมู่ 2
3. โนนอินทร์แปลง หมู่ 3
4. ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 4
5. หนองผือ หมู่ 5
6. โนนสวรรค์ หมู่ 6
7. ทุ่งโป่ง หมู่ 7
8. ห้วยยาง หมู่ 8
9. แหลมทอง หมู่ 9
10. ทุ่งโป่ง หมู่ 10 

หมู่บ้านเป้าหมาย 1. โนนสะอาด หมู่ 1
2. จระเข้สงเคราะห์ หมู่ 2
3. โนนอินทร์แปลง หมู่ 3
4. ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 4
5. หนองผือ หมู่ 5
6. โนนสวรรค์ หมู่ 6
7. ทุ่งโป่ง หมู่ 7
8. ห้วยยาง หมู่ 8
9. แหลมทอง หมู่ 9
10. ทุ่งโป่ง หมู่ 10
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน ดร.พงษ์ศักดิ์   ยั่งยืน   สนง.โครงการอันเนื่องมาจารกพระราชดำริ
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นางสาวเมธตา  นาศรี 
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper