ประวัติความเป็นมา ตำบลในเมือง เดิมเป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอภูเวียง เกิดจากการยุบรวมของสองตำบล คือ ตำบลเมืองเก่าและตำบลหนองขาม มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในหุบเขาภูเวียง ต่อมาได้แยกออกเป็นตำบลเขาน้อย และตำบลเมืองเก่าพัฒนา เดิมตำบลในเมืองเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอภูเวียง แต่เนื่องจากการคมนาคมในสมัยก่อนไม่สะดวกประกอบกับมีหมู่บ้านตำบลต่าง ๆ อยู่นอกเขตหุบเขาเป็นจำนวนมาก จึงย้ายที่ว่าการอำเภอภูเวียงออกมาตั้ง ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.2491 ท้องที่อำเภอเวียงเก่าเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอภูเวียง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอเวียงเก่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ปีเดียวกัน ถือเป็นกิ่งอำเภอล่าสุดเป็นอันดับที่ 81 ของประเทศในขณะนั้น และในปีต่อมาก็ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเวียงเก่า ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน
ขอบเขต ทิศเหนือ ติดกับ ต.กุดธาตุ กิ่ง อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาน้อย ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า และ ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังเพิ่ม ต.ศรีสุข และ ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร
พื้นที่พักอาศัย

จำนวนประชากร

ชาย 4,466 คน
หญิง 4,525 คน
รวม 8,991 คน
ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่บ้าน

1. หนองขาม หมู่ที่ 1
2. โคกหนองขาม หมู่ที่ 2
3. โพธิ์ หมู่ที่ 3
4. หนองเตาปูน หมู่ที่ 04
5. หนองคา หมู่ที่ 5
6. เมืองใหม่ หมู่ที่ 6
7. หนองคู หมู่ที่ 7
8. แดง หมู่ที่ 8
9. โนนสะอาด หมู่ที่ 09
10. โคกสูง หมู่ที่ 10
11. หนองคอง หมู่ที่ 11
12. หนองดู่ หมู่ที่ 12
13. หนองเตาปูน หมู่ที่ 13
14. โนนสูง หมู่ที่ 14
15. หนองคู หมู่ที่ 15

หมู่่บ้านเป้าหมาย  1. แดง หมู่ 8
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  
กำนันแก้จน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา  ลี้ละไกรวรรณ  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
อาสาสมัครพัฒนาพื้นที่ มข. นางสาวปรารถนา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
   
   

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper