ดำเนินการครอบคลุม 20 จังหวัด

ดำเนินการแก้ไขปัญหาและลดความเหลื่อมล้ำ 4 โครงการ ครอบคลุม 20 จังหวัด

Read More

พัฒนาการเรียนรู้

มุ่งยกระดับความรู้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีพได้อย่างมีความสุข

Read More

ฟื้นฟูสุขภาพ

ส่งเสริมการดูแลสุขภาวะอนามัยของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเร่งฟื้นฟูรักษาโรคภัยที่เข้าขั้นวิกฤต โดยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

Read More

ปราบความยากจน

แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง ให้สามารถดำรงชีพแบบพอมีพอกิน

Read More

ขจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระยะเริ่มต้น เพื่อให้การดูแลรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดีที่รวดเร็ว อันส่งผลต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

โดยการนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดมาใช้เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง

แก้ไขปัญหาและป้องกันโรคไตในชุมชน จัดทำระบบขึ้นทะเบียนกลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงโรคไต ทั้งยังศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไต

แก้ไขปัญหาความยากจน

มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้พอมีพอกิน

mis

ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์สภาพพื้นที่ในภาคตวะนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์และวิธีการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพภูมินิเวศ

Read More

TevhnicalSolution

Technical Solutions

สำนักประสานความร่วมมือพัฒนาภาพตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยประสานและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคนิคเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สอดคล้องกันในมิติของเวลา (Times) และพื้นที่ (Space)

Read More

Coop

ประสานความร่วมมือ

ประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชม ทั้งองค์กรในแฃละต่างประเทศ โดยมุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาทั้งด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัยและการประกอบอาชีพ

Read More

PR

สื่อสารเพื่อสร้างความตระหนัก

การสื่อสารและสร้างความตระหนักให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผล มีความพอประมาณกับฐานะความเป็นอยู่และไม่อยู่ในความเสี่ยงในทุกด้าน และอยู่บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม

Read More

Implement

นำความรู้สู่การพัฒนา

ประสานนักวิชาการในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ในการนำความรู้อันเกิดแต่การวิจัยและการเรียนการสอนสู่การใช้ประโยชน์ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จริง

Read More

Recent Works

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper